Vedtægter for Danish Label Association

(Dansk Etiketforening)

§ 1 Navn

Danish Label Association (Dansk Etiketforening), forkortet DLA.

 

§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse, for tiden Svanemosevej 2, 6580  Vamdrup.         

 

§ 3 Formål

Foreningens formål er:

 • At styrke medlemmernes faglige viden omkring fremstilling og anvendelse af etiketter gennem afholdelse af medlemsmøder og andre arrangementer samt gennem kontakter til udenlandske brancheorganisationer.
 • At fremme det kollegiale samarbejde medlemmerne imellem samt være forum for spørgsmål af fælles interesse.
 • At arbejde for styrkelse af kendskabet til produkterne og deres anvendelse.
 • at arbejde for en styrkelse af branchens omdømme, nationalt og internationalt.

 

§ 4 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver producent af etiketter og andre produkter, der produceres på smalbanemaskiner, samt enhver leverandør af maskiner, råmaterialer og serviceydelser til branchen.

Hvert firmamedlem repræsenteres af en navngiven person fra firmaets ledelse.

Firmamedlemmet har ret til at invitere gæster til deltagelse i møderne, såfremt disse har tilknytning til firmaet.

Som personligt medlem kan optages enhver, som har eller har haft relevant tilknytning til branchen.

 

§ 5 Udelukkelse

Udelukkelse sker, såfremt et medlem ikke opfylder betingelserne for medlemskab jf. § 4 eller er i restance med kontingentbetaling jf. § 10. Udelukkelse af andre grunde kan kun ske efter en beslutning på en generalforsamling.

 

§ 6 Ledelse

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 5 eller 7 personer, hvor leverandørerne vælger 2 medlemmer, de resterende vælges af producenterne. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 3 (4) bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år (2 (3) producenter og 1 leverandør) og 2 (3) vælges i ulige år (1 (2) producenter og 1 leverandør).

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formanden skal være en producent og vælges for 2 år.

Bestyrelsen modtager ikke honorar, men dens omkostninger til møder og arrangementer dækkes af foreningen inden for de vedtagne budgetter.

Det praktiske sekretariatsarbejde vedrørende foreningens aktiviteter, varetages af en person eller virksomhed, som foreningen betaler herfor. De med sekretariatsarbejdet forbundne omkostninger betales af foreningen - begge dele i henhold til de vedtagne budgetter.

 

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj og  indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved alm. brev til alle medlemmer med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Regnskabet for det forløbne år forelægges til godkendelse
 4. Bestyrelsens budget og forslag til aktiviteter for det kommende år - herunder kontingentets størrelse - forelægges til godkendelse
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se under ledelse ovenfor)
 6. Valg af 2 suppleanter - 1 for hhv. producenter og leverandører for 2 år ad gangen
 7. Valg af ekstern revisor for 1 år
 8. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsam-lingen finder sted)
 9. Eventuelt

 

§ 8 Stemmeret

Kun firmamedlemmer har stemmeret. Hver medlemsvirksomhed har 1 stemme. Stemmeretten kan udøves af den person, der er tilmeldt foreningen, eller en af ham ved skriftlig fuldmagt bemyndiget person.

Alle afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal - dog kræves til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen, et flertal på 2/3 af medlemmerne. Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede på generalforsamlingen, hvor vedtægtsændringer eller opløsning er i forslag, skal der - skriftligt - med 14 dages varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der skal være 2/3 flertal blandt de fremmødte, for at forslagene kan vedtages.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og på dennes initiativ, eller af bestyrelsen efter skriftlig opfordring fra minimum 11 stemmeberettigede medlemmer.

Indkaldelsen skal udsendes skriftlig til alle medlemmer med minimum 14 dages varsel og skal indeholde oplysning om emnet for den ekstraordinære generalforsamling.

Afgørelser på en ekstraordinær generalforsamling følger reglerne for den ordinære generalforsamling.

 

§ 10 Økonomi

Kontingentet fastlægges på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Kontingentet betales for hele året forud hvert år.

Kontingent firmamedlem:                                                 kr. 3.000 årligt

Kontingent personligt medlem:                                         kr. 1.000 årligt

Foreningens indtægter skal komme fra 3 områder:

 1. Kontingenter
 1. Særlige bidrag fra leverandørmedlemmer, der som medlemmer forpligter sig til at supportere   foreningen med et fast årligt bidrag. Bidragenes størrelse er fastsat til følgende:

       Papirleverandører:                                        max kr. 70.000 årligt

       Maskin- stans- og farveleverandører:           max kr. 45.000 årligt

       Repro-, kliche- og diverse leverandører:       max kr. 20.000 årligt

       De faktiske beløb forhandles mellem bestyrelsen og leverandørerne.

 1. Egenbetaling ved foreningens arrangementer.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningen tegnes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Såfremt et medlem ønsker at forlade foreningen, skal udmeldelse ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til et kalenderårs udgang.

Ved udtrædelse har medlemmet ikke ret til tilbagebetaling af kontingent eller leverandørbidrag, ligesom han ikke kan gøre krav på nogen del af foreningens formue.

Såfremt der sker ændringer i et medlems virksomhedsstruktur, herunder salg, overdragelse, sammenlægning, navneskifte eller lignende, overføres medlemskabet automatisk. Det er medlemmets ansvar at meddele, såfremt ændringen medfører udmeldelse. I så fald gælder vedtægternes almindelige regler for udmeldelse.

Foreningen hæfter over for 3. mand kun med sin formue.

 

§ 11 Ændring af vedtægter og opløsning

Ændringer af foreningens vedtægter og forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens firmamedlemmer er repræsenteret, og kun når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er ikke mindst 2/3 af forenings firmamedlemmer repræsenteret, men mindst 2/3 af de repræsenterede for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslag endelig vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er repræsenteret.

Såfremt en generalforsamling vedtager at opløse foreningen, ophører bestyrelsen med at fungere ved beslutningens vedtagelse. Generalforsamlingen nedsætter herefter et udvalg til afvikling af foreningens løbende sager, herunder likvidation af foreningens formue, som skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning. Til beslutninger om anvendelse af foreningens formue kræves, at 2/3 af de på generalforsamlingen, hvor dette behandles, afgivne stemmer går ind for forslaget.

Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkaldes til en afsluttende generalforsamling med 14 dages varsel. På denne generalforsamling aflægges afsluttende beretninger og regnskab.